LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PR Coffee producten zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze site te maken.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van PR Coffee zijn vrijblijvend en PR Coffee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PR Coffee . PR Coffee is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PR Coffee dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. PR Coffee biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Via Ideal, Paypal en via credit card.

Valse bestellingen en oplichters: PR Coffee zal in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgeven aan de politie. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zal PR Coffee de prijzen hanteren van het moment van de bestelling. Voor iedere volgende bestelling of extra bestelling van de huidige bestelling wordt de nieuwe verhoogde prijs gehanteerd.

Indien u betaalt met een cadeaubon, welke onbeperkt geldig is, wordt het bedrag direct verrekend bij de ‘kassa’ als u een bestelling plaatst. Mocht u een hogere besteding hebben dan uw cadeaubon aangeeft, dan kunt u bijbetalen via de verschillende betalingsmogelijkheden.


Artikel 4: Levering

PR Coffee zal de bestelling via een transporteur versturen. Leveringen van PR Coffee kunnen 2 a 3 dagen duren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. PR Coffee is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door PR Coffee gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een roepingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dit binnen 7 dagen dit schriftelijk via aangetekend schrijven te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door PR Coffee niet retour genomen. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal PR Coffee deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, in de originele staat als hierboven vermeld, terugbetalen. PR Coffee zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.


Artikel 5: Verzendkosten

U draagt bij in de verzendkosten voor bestellingen zoals deze vermeld staan op de website. Deze bijdrage is afhankelijk van het gewicht, volume en plaats/ land waar de goederen heen gestuurd dienen te worden. PR Coffee verstuurt alleen binnen Nederland, België en Duitsland.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PR Coffee verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door PR Coffee geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. PR Coffee garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u PR Coffee daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden en voor uw rekening worden vervangen. Waarbij de verzendkosten voor retourneren en opnieuw verzenden door PR Coffee voor uw rekening komen. Op de door PR Coffee geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor PR Coffee . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door PR Coffee kunnen worden uitgesloten.


Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en PR Coffee dan wel tussen PR Coffee en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en PR Coffee, is PR Coffee niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door PR Coffee.


Artikel 10: Persoonsgegevens

PR Coffee BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. PR Coffee zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.


Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PR Coffee in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PR Coffee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PR Coffee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12: Diversen

Indien u aan PR Coffee schriftelijk opgave doet van een adres, is PR Coffee gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan PR Coffee schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door PR Coffee gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PR Coffee deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PR Coffee in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PR Coffee vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. PR Coffee is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.